ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   สโลแกน:   "หัวใจของ อบต. คืองานบริการ"   คำขวัญ:   “หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  พิชิตความยากจน
  ชุมชนเข้มแข็ง
  มีส่วนร่วมทางการเมือง


  นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  สายด่วน นายก : 08-1729-0714

  สารจากนายก


 »» ข้อมูลทั่วไป ««

พยากรณ์อากาศ จังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 » ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
 » แจ้งเบาะแสและการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำที่ทางสาธารณะ
 » ประกาศเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใด
 » ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
 » สัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
 » การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ(PM2.5)
 » ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)
 » การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
 » รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดมหาสารคาม

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  »» ลิงค์ภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

 

  »» หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ««

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วน
  ตำบลหนองแสง ควรเน้นหนักแก้ไข
  ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งใน
     และนอกระบบ

  สรุปรายงานสถานการณ์
  COVID-19
  ที่มาของข้อมูล :
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 »» หน่วยงานราชการ ««

ราคาน้ำมันวันนี้


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง