ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   สโลแกน:   "หัวใจของ อบต. คืองานบริการ"   คำขวัญ:   “หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  พิชิตความยากจน
  ชุมชนเข้มแข็ง
  มีส่วนร่วมทางการเมือง


  นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  สายด่วน นายก : 08-1729-0714

  สารจากนายก


 »» ข้อมูลทั่วไป ««

พยากรณ์อากาศ จังหวัดมหาสารคามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 » ประชาสัมพันธ์มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม #ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 "การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 "แนวทางกำหนดราคากลางและปฏิบัติตามกฏกระทรวง"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 "พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง"
 » ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 "ปรับพื้นฐานการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ"
 » รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » ประชาสัมพันธ์ ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธาณะได้มี 7 ประเภท
 » ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
 » แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 » โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  »» ลิงค์ภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

 

  »» หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ««

  ร่วมแสดงความคิดเห็น

  ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วน
  ตำบลหนองแสง ควรเน้นหนักแก้ไข
  ปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?

แก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
จัดการเรื่องการศึกษาทั้งใน
     และนอกระบบ

  สรุปรายงานสถานการณ์
  COVID-19
  ที่มาของข้อมูล :
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 »» หน่วยงานราชการ ««

ราคาน้ำมันวันนี้


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง