»» ข้อมูลทั่วไป ««


อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
--------------------

   อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒

 » องค์การบริหารส่วนตำบล
   ๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
   ๒. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

 » อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

   มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   ๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุน หน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
   ๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   ๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ๕. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน
    การดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
   ๗. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ๘. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

   มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
   ๑. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
   ๒. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   ๓. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   ๔. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   ๕. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
   ๖. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   ๗. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
   ๘. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   ๙. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ๑๐. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   ๑๒. การท่องเที่ยว
   ๑๓. การผังเมือง

   อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙

   มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา ๑๖)
   ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   ๒. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   ๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   ๔. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
   ๕. การสาธารณูปการ
   ๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   ๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
   ๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ๙. การจัดการศึกษา
   ๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   ๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   ๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   ๑๓. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   ๑๔. การส่งเสริมกีฬา
   ๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   ๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   ๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   ๒๐. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
   ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   ๒๒. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
   ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
   ๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ๒๕. การผังเมือง
   ๒๖. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
   ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   ๒๘. การควบคุมอาคาร
   ๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
   ๓๑. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง