»» ข้อบัญญัติ ทั่วไป ««
 » ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยทั่วไป
 » เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 9
 » เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555
 » เรื่องตลาด พ.ศ.2555
 » ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 » ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 » เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
 » เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2549
 » เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ.2551

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา