ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
งานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
งานโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายพงษ์วริษฐ์ นาชัยดุลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายชัยวัฒน์ สุวรรณโคตร
ครู คศ.2 รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง

นายพงษ์วริษฐ์ นาชัยดุลย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางณัฐนรี นาคมี
ครู คศ.2 รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง

นางบัวผัน ช่างปัน
ครู คศ.2

นางดวงใจ สุนทะวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวจมาภรณ์ นักทำนา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนฤมล ประจันทร์ตัง
ครู คศ.2

นางสาวชญานันทน์ อันทินทา ครู คศ.2

นางสาวชณิดาภา กุลสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาววิชชุดา ปาปะสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสมควร ปองไป
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐกฤตา รุจิรเมธากุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววิสาลิณี จันดี
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกานต์ทิตา พึ่งมา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ กัณหคุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิรัชญา พิมพิลา
ครูผู้ช่วย

นางเกศสุดา เกตุเสนา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรางรัตน์ จันบัวลา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาววนิดา ปะมาคะตัง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวปรียากร ปะกิระคะ
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกร น้อยศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนลินรัตน์ โชควิริยะจิตต์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจินดารัตน์ ปะบัวบาน
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพิมพิลัย อินทร์พวง
พนักงานจ้างเหมา
 

นางอรทัย ประจักษ์แจ้ง
พนักงานจ้างเหมา

นายชัยรัตน์ ศรีเครือแก้ว
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวบุศรากร บุญเพชร
พนักงานจ้างเหมา

นายชาญชัย บุพตา
นักการภารโรง

นายชาญวิทย์ สุทธิประภา
นักการภารโรง

นางสาวดวงดาว ชุปสุวรรณ
คนครัว

นางสาวปาริชาติ สุวรรณหาร
พนักงานจ้างเหมา

นางทิชา สุวงทา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนุจรีพร อุปเถย์
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวรวงรัตน์ บุพโชติ
คนครัว

นางสุดาลักษณ์ ศิริกุล
พนักงานจ้างเหมา

นางบุญตา สุปะโค
พนักงานจ้างเหมา

นางยศวรรณ ปลายสวน
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวรุ่งทิวา นนตะศรี
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุบผา
พนักงานจ้างเหมา

นายอนันท์ มะธิปิไข
พนักงานจ้างเหมา

นางศศิกานต์ ประนัดทา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาริกา ปะติเพนัง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุจิตรา ป้องแก้วปาน
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนุภาพร แผงบุดดา
พนักงานจ้างเหมา

นายรัฐพงษ์ ธรรมกันหา
พนักงานจ้างเหมา

นางศศิธร หงษ์อุดร
พนักงานจ้างเหมา

นางดาราวรรณ โสมนัส
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวพิชชาพร ยุซิ
พนักงานจ้างเหมา

นายวิศรุต ประจะเนย์
พนักงานจ้างเหมา

Mister Carlos Evasco Calbone
ครูภาษาต่างประเทศ