ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
สมาชิกสภา

นายประทวน ประมูลจะนัง
ประธานสภา อบต.หนองแสง
 

นายนรินทร์ สุตภักดี
รองประธานสภา อบต.หนองแสง

นายอภิชาติ โพธิ์ทัย
เลขานุการสภา อบต.หนองแสง
 
หมู่ที่ 1 บ้านวาปี
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง

นายมนตรี ปักกัง

นายประดิษฐ์ โพธิกะ

นางวินี  ศรีประย่า

นายสุนิน  เลาป้อมวาปี
หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู

นายวิชัย  ทองตื้อ

นายศุภวัฒน์ ประภูชะเนย์

นายอรรคพล  ประทุมขำ

หมู่ที่ 5 บ้านดอนบม
หมู่ที่ 6 บ้านจอกขวาง

นายอำพร  ปะกินำหัง

นายทองใส  ปทุมพร

นายชัยศรี  วัฒนราช

นายสุรพล  บุปะปา
หมู่ที่ 7 บ้านหัวงัว
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโน

นายสุระชาติ  พูลชัย

 นายไชยทอง  สุปะทัง

นายสมัย  แสนสุข

นายยอดรัก  ม่วงทำ
หมู่ที่ 9 บ้านสองห้องใต้
หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์

นายพรมมา  จันทะพรม

นายสุนทร  มะลาศรี 

นายสิทธิราช  สมควรการ

นายประสิทธิ์  แก้วธานี
หมู่ที่ 11 บ้านโนนท่อน
หมู่ที่ 12 บ้านแดง

 นายทวี  สืบสำราญ

นายก้าน  ลุนออน

นายสมศักดิ์  บุญเพชร

นายเทวรัญ  จิตประเสิฐธรรม 
หมู่ที่ 13 บ้านบมทุ่ง
หมู่ที่ 14 บ้านปลาบู่

นายสิงห์  สุทธิเภท

นายนรินทร์  สุตภักดี

นายบุญสี  โคตรปลาบู่

หมู่ที่ 15 บ้านโสกยาง
หมู่ที่ 16 บ้านหนองเดิ่น

นายประทวน  ประมูลจะนัง

นายภิญโญ  ศรีสุข

นายวรวิทย์  บุดแสนสี 

หมู่ที่ 17 บ้านกระยอม
หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย

นายวิรัตน์  ไวยมงคุณ

นายอุดม  ตะโคตร

นางสาวสมเพชร  ไชยภูมิ

นางดวงถัน  บุพตา
หมู่ที่ 19 บ้านหนองขาม
หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์

 นายนิกุล  ปะสังคะเต 

นางจันทร์อำนวยชัย  สัตพันธ์

นายทองดี  สืบสุนทร

หมู่ที่ 21 บ้านสองห้องเหนือ
หมู่ 22 บ้านสองห้องกลาง

นายบุญเกิด  ปาปะเพ

นายไพรัช  สุนทะวงษ์

นายรังสรรค์  สืบสุนทร 
หมู่ 23 บ้านไชยทอง
หมู่ 24 บ้านดอนบมพัฒนา

นายประทวน  ปะกิสังข์

นางจันทร์เพ็ญ  ปาริสาเก

นายสมเกียรติ  แผงบุดดา

นางสมหมาย  ประภูชะเนย์
หมู่ 25 บ้านเมืองใหม่
หมู่ 26 บ้านจอกขวางเหนือ

 นายอภิชาติ  โพธิ์ทัย

  นายศัสตรัตน์  พิมสอน

นายเทวราช  ชัยบุรี
หมู่ 27 บ้านเดิ่นคำ
หมู่ 28 บ้านงัวเจริญ

 นายบุญมี  โลหา

นางละไมล์  เละละ

 นางเพลินทิพย์  สิงห์แก้ว

นายสุรพงษ์  ปะติตังโข