เมนูหลัก
สถานที่สำคัญ
หน่วยงานราชการ จ.มหาสารคาม
พระธาตุบ้านแดง

ประวัติพระธาตุบ้านแดง

พระธาตุบ้านแดง สถานที่สำคัญอันหนึ่งของหมู่บ้านนี้คือ "พระธาตุ" ตามประวัติเล่าสืบกันมาว่า พระธาตุนี้สร้างขึ้นก่อนวัดผู้ก่อสร้างคือ ยาคูอินทร์และยาคูซินเป็นคนบ้านโคกกู่
(ที่อพยพมาอยู่บ้านแดง) สร้างขึ้นกลางป่า (กลางโคก) ที่มีป่าแดงหรือป่าหันแดงมากเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โคกโนนแดง ตามผู้ที่ใกล้ชิดกับท่าน ยาคูอินทร์ ยาคูซิน เล่าว่าทั้งสองท่านนี้
เป็นพระธุดงด์ไปได้อัฐของพระอรหันต์มาและ เมื่อเสี่ยงทายได้แล้วก็มาสร้างพระธาตุขึ้นเพื่อบรรจุอัฐของพระอรหันต์น้ไว้โดยฐานกว้งประมาณ 12 ศอก 1 คืบสูงประมาณ 65 ศอก
(สร้างโดยอิฐเผาฉาบด้วยปูนขาวและยางบง) สร้างประมาณปี พ.ศ. 2445