ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอรสา แก้วภา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ(ว่าง)

นายปรัชญา ปานจำลอง
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายนิรันดร์ กิลี
พนักงานขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย

นายอุทัย ผลบุญ
พนักงานประจำรถเก็บขนขยะมูลฝอย

นางสายณ์นท์ รังสร้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวนิตยา ประกิระโส
พนักงานจ้างเหมา

นายธงเดช รังสร้อย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจินตนา โสระวิสัย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสัญญาลักษณ์ เกตะราช
พนักงานจ้างเหมา

นายน้อย ปาปะเก
พนักงานจ้างเหมา