»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ข่าวกิจกรรม ««

  • ประชุมส่วนงานต่างๆของ อบต.หนองแสง

  • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

  • กิจกรรม อบต.หนองแสง

 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 กันยายน 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 กันยายน 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 24 เมษายน 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 7 เมษายน 2566
 » การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)ในวันที่ 3 เมษายน 2566
 » ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 17 มีนาคม 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 16 มีนาคม 2566
 » โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 14 มีนาคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 » ประชุมการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 9 มกราคม 2566
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 » การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
 » ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
 » ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565
 » โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทงหลวงผ่านย่านชุมชนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
 » ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นครั้งที่ 3 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
 » ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน/สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 » ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแสง ในวันที่ 29 กันยายน 2565
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 กันยายน 2565
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กันยายน 2565
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
 » โครงการอบรมระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลสิทธิสวัสดิการ และความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
 » ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
 » ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.หนองแสง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
 » โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่ 3-25 พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565
 » ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสำราญ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
 » พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566
 » ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแสนสุข ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566
 » วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ในวันที่ 5 เมษายน 2566
 » ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566
 » โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชนในเขตรับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565
 » โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การต่อยอดผ้าทอพื้นบ้านตำบลหนองแสง ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสงในวันที่ 22 กันยายน 2565
 » โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การต่อยอดผ้าทอพื้นบ้านตำบลหนองแสง ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสงในวันที่ 20 กันยายน 2565
 » โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพชุมชน ในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองแสง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
 » พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ และอวยพรปีใหม่ไทยรดน้ำดําหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 3 มีนาคม 2565
 » โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
 » สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
 » โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 » กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 » เวทีเสวนา "เด็กวาปีปทุม เป็นสินทรัพย์แห่งเมือง"โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยต้นแบบ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
 » โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2566 Kickoff (Geo-social Map)ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
 » คุณแม่วัยใส เนื่องในโครงการพัฒนาระบบดูแลเด็กปฐมวัย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
 » กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566
 » โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 » พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
 » โครงการอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 27 เมษายน 2566
 » วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2566
 » สืบสานงานนมัสการพระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง ในวันที่ 5 เมษายน 2566
 » การแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566
 » โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2565
 » วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
 » เวทีสานพลังชุมชนอยู่ดี มีสุข มหาสารคามเมืองเปี่ยมสุขระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
 » โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
 » นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่
 » งานออนซอนกลองยาวชาววาปีสืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 140 ปี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565
 » โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการปลูกพืชหมุนเวียน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
 » กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสาารคาม
 » การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 » โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
 » 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 » 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 » โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในวันที่ 21 กันยายน 2565
 » โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ศาลาประชาคมบ้านเดิ่นคำ วันที่ 13 กันยายน 2565
 » โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
 » กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษาปฏิบัติตนรักษาศิล 5 สร้างสังคมคุณธรรมสู่วิถีพอเพียงในวันที่ 26 สิงหาคม 2565
 » การออกติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หมู่ที่ 6 บ้านจอกขวาง
 » วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
 » กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดโสมนัสประดิษฐ์
 » โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
 » โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
 » นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายก อบต.หนองแสง ตรวจสอบกิจการของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียว
 » วันภาษาไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 » ประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
 » โครงการจัดสรรเงิน อุดหนุนนักเรียนยากจน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 » โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ม. 17 บ้านกระยอม
 » การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
 » วันต่อต้านยาเสพติดโลก "เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อำเภอปอดใส ไร้ควันบุหรี่" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม
 » กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
 » โครงการฝึกอบรมประชาชน ตำบลหนองแสง ผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 » โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 » กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565
 » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี
 » โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 » โครงการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ชูธงคุณธรรม ตำบลหนองแสง ในวันที่ 20 เมษายน 2565
 » โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
 » โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัย ด้วยผ้าฝ้ายมัสลิน ป้องกันโรคโควิด-19
 » โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
 » กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานหรือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ปี พ.ศ.2564
 » กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เข้าแถวเคารพธงชาติ

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง