»» ข่าวกิจกรรม ««

  • ประชุมส่วนงานต่างๆของ อบต.หนองแสง

  • กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

  • ภาพกิจกรรม อบต.หนองแสง

 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 13 มกราคม 2565
 » โครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 21 ธันวาคม 2564
 » ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2564
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 30 กันยายน 2564
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 23 กันยายน 2564
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
 » สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2564 ในเขตพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม
 » ยินดีต้อนรับ คณะติดตามเยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดมหาสารคาม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
 » โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ในวันที่ 7 เมษายน 2564
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 5 เมษายน 2564
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
 » ประชุมและมอบเช็คสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 » การประชุมคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
 » ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2564
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 4 มกราคม 2564
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 » ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (ประชุมนอกรอบ)
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
 » ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563
 » โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในวันที่ 22 ตุลาคม 2563
 » การประชุมเพื่อนำเสนอ แผนงาน/โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในวันที่ 29 กันยายน 2563
 » การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแสง ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 28 กันยายน 2563
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
 » ประชุมใหญ่สามัญกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหนองแสง ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 » ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
 » ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 » ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 » ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เมื่อวันที่ 30 มิถุยายน 2563
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564
 » กิจกรรมสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
 » โครงการอบรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองแสง
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 วิชาการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 วิชาการฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563 วิชาอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง(ครั้งที่ 3)ประจำปีงบประมาณ 2563
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง(ครั้งที่ 2)ประจำปีงบประมาณ 2563
 » โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2563
 » ออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 139 ปี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2564
 » วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 » โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวและปลูกพืชหมุนเวียนประจำปีงบประมาณ 2565
 » ประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการในการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 » มอบถุงยังชีพด้วยรักและห่วงใย ให้กับประชาชนในชุมชนที่กักตัวอยู่ ในเขตตำบลหนองแสง
 » โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2564
 » เตรียมศูนย์พักคอยผู้ที่มีความเสี่ยงสูงตามมาตรการการแพร่ระบาด โรควิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 » โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แก่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง
 » การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2564
 » โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 » โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House ประจำปีการศึกษา 2563
 » โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
 » โครงการสืบสานงานนมัสการ พระพุทธรูปนาคปรก สรงกู่บ้านแดง ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 มีนาคม 2564
 » จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
 » โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
 » กิจกรรมการถอดบทเรียนฯ และพิธีมอบรางวัลประกวดคุ้มสะอาด ปลอดขยะ สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
 » การประกวดคุ้มสะอาด ปลอดขยะ สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
 » โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
 » การประเมินพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18 ตำบลหนองแสง
 » โครงการค่ายพัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ประจำปีงบประมาณ 2563
 » โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
 » โครงการสำรวจและช่วยเหลือผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
 » องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ หมู่ที่ 7 บ้านหัวงัว
 » งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน สืบสานตำนานเมืองวาปีปทุม 138 ปี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563
 » โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะปลูก หลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
 » โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนน
 » กีฬาภายในฟ้า-ขาวเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 » ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ขอรับความช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง
 » ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 » กองช่าง อบต.หนองแสง และพนง.กองส่งเสริมการเกษตรช่วยกันซ่อมแซมถนนสี่แยกร้านสุนิสา และปากทางปั้มเอสโซ่
 » กองช่าง อบต.หนองแสง และพนง.กองส่งเสริมการเกษตรช่วยกันซ่อมแซมถนนลาดยางเส้นทางวงเวียน-ซุ้มประตูกลองยาว
 » กิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
 » พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 » น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี
 » น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 » โครงการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2563
 » โครงการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ในวันที่ 18 กันยายน 2563

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา