ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
บุคลากรสำนักปลัด อบต.

นายอุทิศ ล้ำจุมจัง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายสุมิตร ปานจำลอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายปรีชา งามดี
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

นางสาวปิยาภรณ์ ลิมโพธิ์ทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสายันต์ ช้างน้อย
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ

พ.อ.ต.ธีรพงศ์ พรรณศิลป์
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

นายภูวดล แคนสังข์
นิติกรชํานาญการ

นางสาวปองทิพย์ สืบกินร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐพล มะลาศรี
พนักงานจ้างเหมา

นายสุพัฒน์กิจ ปะนันโต
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายวิโรจน์ สมฤทธิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายชาย ภูมิดง
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวณิชกานต์ ทอนเสาร์
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางแจ่มจันทร์ ภูมาศ
พนักงานจ้างเหมา

นายฤทธิชัย สุทธิประภา
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกรกนก อุ่นพิกุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นายปรีชา ภูมาศ
พนักงานจ้างเหมา

นางนุชลี พรมโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

นายทองสุข สุปะโค
พนักงานจ้างเหมา