ทำเนียบบุคลากร อบต.หนองแสง
ผู้บริหารส่วนราชการ

นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

นายอุทิศ ล้ำจุมจัง
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางกาญจนา ทับธานี
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางอรสา แก้วภา
ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสมพร วรบุตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสาวกุสุมาลย์ สวาศรี
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางศิริรัตน์ เวชยันต์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร