เมนูหลัก
สถานที่สำคัญ
หน่วยงานราชการ จ.มหาสารคาม
ข้อมูลทั่วไป / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ตั้งอยู่กลางตำบลต่างๆ ของอำเภอวาปีปทุม โดยมีระยะห่างจากอำเภอวาปีปทุม 0.5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ตำบลประชาพัฒนา
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง, บ้านหวาย
เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 58.87 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นที่ราบลูกฟูก หรือที่ราบที่มีความสูงต่ำ และบริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม มักมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านมี 28 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน 22 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน 6 หมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 53 คน
รายชื่อหมู่บ้านมีดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านวาปี หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู
หมู่ที่ 5 บ้านดอนบม หมู่ที่ 6 บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 7 บ้านหัวงัว หมู่ที่ 8 บ้านหนองโน
หมู่ที่ 9 บ้านสองห้องใต้ หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนท่อน หมู่ที่ 12 บ้านแดง
หมู่ที่ 13 บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 14 บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 15 บ้านโสกยาง หมู่ที่ 16 บ้านหนองเดิ่น
หมู่ที่ 17 บ้านกระยอม หมู่ที่ 18 บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 19 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์
หมู่ที่ 21บ้านสองห้องเหนือ หมู่ที่ 22 บ้านสองห้องกลาง หมู่ที่ 23 บ้านไชยทอง หมู่ที่ 24 บ้านดอนบมพัฒนา
หมู่ที่ 25 บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 26 บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 27 บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 28 บ้านงัวเจริญ

รางวัลที่ได้รับ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง ส่วนร่วมทางการเมือง”

คำขวัญ

“หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”

พันธกิจ
  • เพื่อให้ อบต. หนองแสง ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาล
  • เพื่อให้ประชาชนในตำบลหนองแสงมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานพัฒนา อบต.
  • เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทุกคน และสมาชิกสภาทุกท่าน มีประสิทธิภาพใน การทำงานด้านบริการ
  • เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต.หนองแสง มีส่วนร่วมในการออกข้อบัญญัติตำบล
  • เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและปลอดภัยจากสาธารณะภัยต่างๆ
  • เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่องานได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ตราสัญลักษณ์
เป็นรูปดอกบัวในหนองน้ำ ความหมาย คือ ดอกบัวที่กำลังบานสะพรั่งเปรียบเหมือนการพัฒนาความเจริญเติบโตของท้องถิ่น ให้ชูเด่นเป็นสง่าอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยผุดขึ้นหนองน้ำที่เรียกว่า “หนองแสง” อันเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และ นำมาซึ่งการอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในตำบล