»» ข้อมูลทั่วไป ««


  »» ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2024 ««

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment:ITA)

  » ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 โครงสร้าง
     O2 ข้อมูลผู้บริหาร
     O3 อำนาจหน้าที่
     O4 ข้อมูลการติดต่อ

  » การประชาสัมพันธ์
     O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

  » การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     O6 Q&A


  » การบริหารงานและงบประมาณ

  » แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
     O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
     O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  » การปฏิบัติงาน
     O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
     » คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
     » คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง
     » คู่มือการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     » คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
     » คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
     » คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
     » คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     » คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

     O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
     O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
     » สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
     O13 E–Service


  » การจัดซื้อจัดจ้าง

  » การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     » แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2567

     O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
     » รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2566

     O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
     » ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
     » ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
     » ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
     » ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

     O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
     » กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
     » คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
     » แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม
     » ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น


  » การส่งเสริมความโปร่งใส

  » การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     » คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

     O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     » ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  » การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     » โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     » การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม


  » การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

  » ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
     O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     » ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2567

     O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     » กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567
     » คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบล

     O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     » รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ปีพ.ศ.2566

     O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
     » แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

  » การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
     » การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

     O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
     » รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง


  » การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  » แผนป้องกันการทุจริต
     O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2566-2570
     » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2566-2570 แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2567
     » แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

     O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     » รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  » มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     » มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     » การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา
  facebook อบต.หนองแสง