กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล การเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์