»» ประกาศ อบต.หนองแสง/คำสั่งแต่งตั้งเวรบริการประชาชน ««

» ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เล่มที่ 5
 » การอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564
 » การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
 » กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 » ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

» คำสั่งแต่งตั้งเวรบริการประชาชน
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563
 » แต่งตั้งเวรบริการประชาชนช่วงพักเที่ยง ประจำเดือน เมษายน 2563
 » แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาเวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา