ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   สโลแกน:   "ก้าวให้ไกล ใหม่เสมอ Towards a Better Future"   คำขวัญ:   “หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”
เมนูหลัก
สถานที่สำคัญ
หน่วยงานราชการ จ.มหาสารคาม
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ข่าวการเงินการคลัง ::

:: คู่มือประชาชน ::

การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัด
คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน กองสวัสดิการสังคม
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองช่าง
คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
:: ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ::

เรื่องการเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๙
เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕
เรื่องตลาด พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙
เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. ๒๕๕๑


:: หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ::

นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

หน่วยงานราชการ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์