ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   สโลแกน:   "ก้าวให้ไกล ใหม่เสมอ Towards a Better Future"   คำขวัญ:   “หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”
พยากรณ์อากาศประจำวันจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 » งานประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคามและงานกาชาด ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหอนาฬิกาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
 » การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561
 » การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9-10-11-12
 » การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8-13-14
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
 » การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 » อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 » การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562
 » ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 » ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 » โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 » ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครอง
 » การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (code of conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 » ผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 » ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 » โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 » มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำปีงบประมาณ 2561
 » ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

  »» ลิงค์ภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

 

  »» หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ««

นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  หน่วยงานราชการ

ราคาน้ำมันวันนี้


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  งานนโยบายและแผน
  งานบริหารงานบุคคล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา