ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   สโลแกน:   "ก้าวให้ไกล ใหม่เสมอ Towards a Better Future"   คำขวัญ:   “หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”
พยากรณ์อากาศประจำวันจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 » แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
 » แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 » ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 » ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 » แจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีกลุ่มบุคคลมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกป่าใช้หนี้
 » ขอให้ประชาสัมพันธ์ขอให้ระวังผู้ที่แอบอ้างตัวเป็นที่ปรึกษาหรือคนของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 » ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
 » การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)
 » แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ
 » แนวทางปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
 » ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ข้อชี้แจงเรื่องการขาดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) เกินกว่า 3 ครั้ง
 » แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 » การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
 » 5 ขั้นตอนห่างไกล "โควิด 19"
 » จังหวัดมหาสารคาม กันโควิด-19 ออกประกาศฉบับที่3 คุมเข้มขึ้นอีกระดับ
 » ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการแอปพลิเคชั่นที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการในสถานการณ์ COVID-19
 » ชุมชนท้องถิ่นร่วมควบคุมโรคโควิด-19
 » การรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 » การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2561
 » การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 9-10-11-12
 » การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8-13-14
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
 » การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 » อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 » ผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 » แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 » โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 » ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562
 » มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำปีงบประมาณ 2561

  »» ลิงค์ภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

 

  »» หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ««

นายอนุชิต โพธิมาตย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  สรุปรายงานสถานการณ์
  COVID-19
  ที่มาของข้อมูล :
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

  หน่วยงานราชการ

ราคาน้ำมันวันนี้


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  งานนโยบายและแผน
  งานกิจการสภา
  งานบริหารงานบุคคล
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา