ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม   สโลแกน:   "หัวใจของ อบต. คืองานบริการ"   คำขวัญ:   “หนองแสงแหล่งอารายธรรม งามเลิศล้ำกู่บ้านแดง ศิลาแลงพระนาคปรก มรดกหม้อดินเผา ภูมิปัญญาเก่าแต่โบราณ”
พยากรณ์อากาศประจำวันจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 » ใบอนุญาตให้ อบต.หนองแสง ทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
 » ประกาศ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมหาสารคาม(กอปภ.จ.มค.) ระวังฝนฟ้าคะนอง
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 » การแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565
 » การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
 » ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)
 » ขอจัดส่งเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565
 » แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2565 (ตัวชี้วัดจังหวัด 10 คะแนน)
 » แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ 2565
 » ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565
 » ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 » โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
 » ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 » ประกาศเรื่องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
 » สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่ 2)
 » การบริการออกใบอนุญาต ขอใช้คลื่นความถี่และบริการอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช.ในส่วนภูมิภาค
 » ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 » ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชดำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)
 » การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment:LPA)
 » ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอและผู้ต่อใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 » แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลผู้รับบริการ
 » ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2564
 » ชุมชนท้องถิ่นร่วมควบคุมโรคโควิด-19
 » การรณรงค์ในงานเลี้ยงของส่วนราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 » กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษีประจำปี 2563
 » ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงประจำปีภาษี พ.ศ. 2563
 » ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
 » การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 8-13-14
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
 » การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 » อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 » ผังการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 » แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 » โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 » ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2562

  »» ลิงค์ภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

 

  »» หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ««

นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

  สรุปรายงานสถานการณ์
  COVID-19
  ที่มาของข้อมูล :
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 »» หน่วยงานราชการ ««

ราคาน้ำมันวันนี้


 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา