องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน : รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ
เรื่องร้องทุกข์ทั่วไป, เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง, เรืองป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ