>> การพัฒนาน้ำประปา <<
บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแสง ในหน้าแล้งมีความต้องการใช้น้ำในการชีวิตประจำวันป็นอย่างมากแต่ก็มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ จึงอยากให้ อบต.หนองแสง ช่วยพัฒนาน้ำเข้าระบบน้ำประปาให้เข้าถึงหมู่บ้านให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ชื่อผู้แจ้งข่าวสาร : บุญมี
ผู้แจ้งโทรศัพท์: 0891217768
อีเมล์ผู้แจ้งข่าวสาร :
วันที่แจ้ง/เวลา : 2023-04-18 10:30:21
รายละเอียดคำตอบ : อบต.หนองแสงได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และจะหาทางช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อหาทางช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
ชื่อผู้ตอบ : อุทิศ