>> แจ้งจุดถนนเป็นหลุม <<
ถนนเป็นหลุม รถวิ่งตอนกลางคืนจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทางเข้าตลาด หมู่ที่ 3
ชื่อผู้แจ้งข่าวสาร : ธานี คำนัน
ผู้แจ้งโทรศัพท์: 0867738898
อีเมล์ผู้แจ้งข่าวสาร : thani@hotmail.com
วันที่แจ้ง/เวลา : 2022-05-23 15:56:17
รายละเอียดคำตอบ : 1. ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต(ข.1) ที่กองช่าง
2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนดังนี้
– แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด
– ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
– ภาพถ่ายเอกสาร, บัตรประจำตัวประชาชน(หน้า-หลัง) ผู้ขออนุญาต 1 ชุด
– ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน, นส.3 ถ่านต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด
– รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
3. กรณีสร้างในที่ของบุคคลอื่น มีหลักฐานดังต่อไปนี้
– หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
– ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
– รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
4. กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกันกับบุคคลอื่น มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
– หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีทำผนังร่วมกัน 1 ชุด
– ภาพถ่ายเอกสาร, สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอทำความตกลง 1 ชุด
– ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด
– รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ5. ขณะนี้กองช่าง มีแบบบ้านบริการประชาชน 30 แบบ
– มีอาคารชั้นเดียวและสองชั้น
– ขณะนี้เทศบาลได้ใช้เทศบัญญัติเรื่องควบคุมอาคารฉบับใหม่แล้ว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองช่าง
5. หน้าที่อื่นๆ ที่ต้องขออนุญาตกับกองช่าง
– ขอกองวัสดุในเขตทางหลวงเทศบาล
– ตัด คัดหินทางเท้าคอนกรีต
– เชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารลงสู่ท่อสาธารณประโยชน์
ชื่อผู้ตอบ : กองช่าง