>> การรับสมัครเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <<
อยากทราบเกณฑ์การรรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่ามีเกณฑ์อะไรบ้าง และรับปีละกี่ครั้ง ช่วงไหนบ้าง
ชื่อผู้แจ้งข่าวสาร : ใจพร สุขพนา
ผู้แจ้งโทรศัพท์: 0986150166
อีเมล์ผู้แจ้งข่าวสาร :
วันที่แจ้ง/เวลา : 2022-05-23 15:53:27
รายละเอียดคำตอบ : เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.หนองแสงตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัคร
1.สูติบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก
3.สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง
รับสมัครปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี
ครั้งที่ 2 ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี
ชื่อผู้ตอบ : กองการศึกษาฯ