ถนนรุกรังสาย
ถนน รุกรังสายต่างๆ บริเวณรอบ อบต.หนองแสง อยากให้สำรวจและเร่งพัฒนาเพือรองรับการขยายตัวของเมืองครับ
ชื่อผู้ตั้งกระทู้ : สมบัติ วิเศษศรี
โทรศัพท์ : 0890076547
อีเมล์ผู้ร้องเรียน :
วันที่ร้องเรียน : 2022-05-23 15:44:52
ชื่อผู้ตอบ อุทิศ
รายละเอียดคำตอบ รับทราบครับ ตอนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง กำลำเร่งสำรวจพื้นที่ ความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ต่อไปครับ และขอเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมประชาคมตำบลหนแงแสงเพื่อเสนอความต้องการ ในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 นี้ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง