»» ยุทธศาสตร์และงบประมาณ ««
» แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เล่มที่ 1
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่1-2) เล่มที่ 2
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) เล่มที่ 3
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่4) เล่มที่ 4
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5) เล่มที่ 5
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เล่มที่ 1
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เล่มที่ 2
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เล่มที่ 3
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เล่มที่ 4
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม /แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เล่มที่ 5

» แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
 » แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 » แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแก้ไข /เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 » แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

» การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » สรุปผลการสำรวจความพึ่งพอใจต่อการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ 2562
 » รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษยน
 » รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนธันวาคม

» แบบฟอร์ม
 » แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
 » รายงานผลการดำเนินโครงการ(ปรับปรุง-สมบูรณ์)
 » ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 » ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
 » บันทึกขอรายงานผลการดำเนินการ 2563
 » บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) (แบบ ผ.01)
 » แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564(แบบ ผ.02)
 » รายละเอียดโครงการ เพื่อขอพิจารณาตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564

» ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561
 » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 » ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 » การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 » ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

» หนังสือบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 » รายละเอียดโครงการเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา