»» งานการเจ้าหน้าที่ ««

» การพัฒนาบุคลากร
 » แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
 » แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 » รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 » รายงานสรุปการเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานฯ

» แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 » ตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 » แบบประเมินสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
 » แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป
 » แบบประเมินสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น

» ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 » หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » การกำหนดจำนวนวันลาและจำนวนวันมาทำงานสายประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 » กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » การกำหนดจำนวนวันลา และจำนวนวันมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก
 » ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
   องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

 » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
 » แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
 » ตัวอย่างและคำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
 » ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
 » ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม
 » ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
 » ประกาศการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
 » ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
 » ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561
 » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
 » ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561

» คำสั่งบริหารงานบุคคล
 » มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 » แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 » แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 » ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 » ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 » ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 » ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 » ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
 » ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

» เอกสารเผยแพร่ความรู้
 » 10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าเริ่มง่ายๆที่บ้านของเรา
 » สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 » เกี่ยวกับการชำระภาษี
 » คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับเวลา
 » ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

» วินัยพนักงานส่วนตำบล
 » หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2559
 » หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
 » หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา