»» รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ««

» เขตเลือกตั้งที่ 1
» เขตเลือกตั้งที่ 2
» เขตเลือกตั้งที่ 3
» เขตเลือกตั้งที่ 4
» เขตเลือกตั้งที่ 5
» เขตเลือกตั้งที่ 6
» เขตเลือกตั้งที่ 7
» เขตเลือกตั้งที่ 8
» เขตเลือกตั้งที่ 9
» เขตเลือกตั้งที่ 10
» เขตเลือกตั้งที่ 11
» เขตเลือกตั้งที่ 12
» เขตเลือกตั้งที่ 13
» เขตเลือกตั้งที่ 14
» เขตเลือกตั้งที่ 15
» เขตเลือกตั้งที่ 16
» เขตเลือกตั้งที่ 17
» เขตเลือกตั้งที่ 18
» เขตเลือกตั้งที่ 19
» เขตเลือกตั้งที่ 20
» เขตเลือกตั้งที่ 21
» เขตเลือกตั้งที่ 22
» เขตเลือกตั้งที่ 23
» เขตเลือกตั้งที่ 24
» เขตเลือกตั้งที่ 25
» เขตเลือกตั้งที่ 26
» เขตเลือกตั้งที่ 27
» เขตเลือกตั้งที่ 28

 » ข้อมูลพื้นฐานตำบล «
  หน้าหลัก
  ข้อมูลตำบล
  กู่บ้านแดง
  พระธาตุบ้านแดง
  โครงการเพาะปลูกพัฒนาพันธุ์ข้าว
  สินค้าโอทอป
 
 
 

 » ข่าวการเงินการคลัง «
  จดหมายข่าว
  งบแสดงฐานะทางการเงิน
  ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  คู่มือประชาชน
  ระเบียบกฎหมาย
  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแสง
  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแสง
  ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชนตำบลหนองแสง
 
 

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองแสง
  ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  งานกิจการสภา
  งานการเจ้าหน้าที่
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แสดงความคิดเห็น
  รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
  ให้ความปรึกษาทางกฎหมาย

 » ลิงค์ภายในหน่วยงาน «
  ข่าวกิจกรรม
  แผนผังเว็บไซต์
  ติดต่อเรา