การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง