กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566