การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง