การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง