การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง