ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมฉันท์อ้ายน้ององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง