โครงการกำจัดวัชพืชเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 Kickoff (Geo-social Map)
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ แก่งน้อย หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง