พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ