โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 10-25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง