การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง