ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566