โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
อบรมเรื่อง การนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ วัดป่าบ้านกระยอม หมู่ที่ 17 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566