โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
อบรมเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566