ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง