โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566