ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง