นายเฉลิมเกียรติ ภัทราบุญญากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้เข้าร่วมงาน
วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเข้าร่วมงานและรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทรางวัลครอบครัวร่มเย็น (ระดับประเทศ) นางสมัย ภูตเขต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ในวันที่ 5 เมษายน 2566
เวลา 07.30-16.30 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ