โครงการฝึกอบรมประชาชนตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14