โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง