ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง