ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2566