ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง