โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ Open House และ
พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 27 มีนาคม 2566