การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ครั้งที่ 3/2566
ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง