โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง