ประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง