กิจกรรม เวทีสานพลังชุมชนอยู่ดี มีสุข มหาสารคามเมืองเปี่ยมสุข ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2